Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı

 1. AYDINLATMA METNİ
 2. VERİ SORUMLUSU-KİMLİĞİ

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi

Adres: Cankurtaran Mahallesi, Kennedy Caddesi NO: 2 Ahırkapı Feneri Fatih/Sarayburnu – Istanbul

Telefon/Mail: 0850 811 18 18, [email protected][email protected]

2.KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kişisel veri denir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ NEDİR?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

4.VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER VE VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Toplanan kişisel verileriniz;  hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi’nun ve faaliyetlerinin tanıtılması, Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,

Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve FS TMYO iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,

Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, internet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak,

İlgili bölümlerde eğitim gören ve Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki birimlerde veya Kurum dışındaki kuruluşlarda staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amaçları dâhilinde işlenecektir.

Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

Toplanan kişisel verileriniz; hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi’ya kaydınızın sağlanması ve devamı, Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi’nun iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması başta olmak üzere;

Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; FSağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, üniversite içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

5.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi nezdindeki eğitim ve kurs faaliyetlerini sürdürmek, Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi ve Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

Veri sorumlusu Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi tarafından işlenecek olan ve yukarıda belirtilen kişisel veriler; Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi tarafından iletişime geçilen veya geçilebilecek kanallar aracılığı ile sağlanan, sözlü/yazılı veya elektronik ortamda paylaşılan kişisel veriler elektronik veya elektronik olmayan ortamda toplanacaktır.

İşbu belgeye konu kişisel veriler veri sorumlusu Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi tarafından ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süre ile işlenecektir. Kişisel verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesinin inci fıkrasının e bendine göre “Herkes, e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahiptir.” Veri sorumlusu Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi tarafından işbu belgeye konu kişisel verileri işlenen ilgili kişiler Kanunun 7’nci maddesine göre kişisel verilerinin silinmesini isteyebilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11’İNCİ MADDESİNE GÖRE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK Madde 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak FS TMYO’ya iletebilirsiniz.

 1. RIZA ONAYI

Yukarıda yazılı aydınlatma metninin tamamını okudum ve anladım, belirtilen tüm hususlarda aydınlatıldım.

Tarafımca her zaman ilgili verilerin silinmesini talep etme hakkım saklı kalmak kaydıyla, bu kişisel verilerimin Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu LONCA Sürekli Eğitim Merkezi tarafından tarafından ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süre ile işlenmesine, kullanılmasına, açıklanmasına ve aktarılmasına AÇIK RIZA GÖSTERİYORUM.